Ajankohtaista lastensuojelusta

Muutaman viikon aikana olen keskustellut laajasti eri ihmisten kanssa lastensuojelun tilasta ja sen kehittämisestä (yllättäen).

Hyvin lyhyessä ajassa on käynyt selväksi, että aika harvalla on käsitystä siitä millaisia ovat tämän ajan vaikeat, vaativat ja monitahoiset lastensuojelun asiakastapaukset tai millaisissa oloissa osa lapsistamme elää tässä hyvinvointiyhteiskunnassa.

Käsitystä ei myöskään ole siitä muutoksesta, joka on tapahtunut aivan muutamassa vuodessa lastensuojelun kentällä. Esimerkiksi vakavasti oireileville tai sairastaville nuorille ei ole Suomessa oikeanlaisia sijoituspaikkoja tai apua helposti saatavilla, paikkoja on aivan liian vähän.

Kansainväliset jutut ovat merkittävästi lisääntyneet, on lapsikaappauksia, lapsiavioliittoja, ympärileikkauksia, boot campejä, ihmiskauppaa ja monia muita haastavia, vaikeita asiakastapauksia, joihin lainsäädännöstäkään ei löydy aina helposti vastausta.

Tähän kun lisätään jatkuvat lainsäädännön muutokset, lisääntyneet asiakasmäärät, vähäinen arvostus, matala palkkaus ja työn vaativuuden kasvu ei ole mikään ihme, että työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. Kyse ei ole sen kummemmasta asiasta.

Yksi toive itselläni on, seuraavan kerran kun taas kehitetään, selvitetään, suunnitellaan, muutetaan tai tehdään jotain lastensuojelun eteen, niin toivoisin, että siinä ryhmässä olisi kerrankin sellaisia ihmisiä, jotka ihan oikeasti tekevät tätä vaativinta lastensuojelutyötä kentällä ja käytännössä eikä lastensuojelun lakimiehenkään käyttö ja näkemyksen selvittäminen olisi pahitteeksi. Tulisi ehkä sitten viimeinkin tehtyä sellaisia asioita, jotka vastaavat tätä aikaa ja todellisuutta.


Nuorten tapaaminen ennen valtuuston kokousta #Mahdollisuuslupaus-kampanja

Tapasin 25.10.2017 ennen Helsingin kaupungin valtuuston kokousta upeita nuoria Badbaadosta ja Helsingin YK-nuorista.

He kävivät kertomassa omasta #Mahdollisuuslupaus-kampanjastaan. Kampanjan tarkoitus on edesauttaa maahanmuuttaja- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvointia ja oman paikan sekä suunnan löytämistä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Badbaado ry ja Helsingin YK-nuoret haastavat Helsingin päättäjät kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin aihealueisiin kaavoitus, harrastustoiminta ja opinto-ohjaus kouluissa kunnallisessa päätöksenteossa.

Kaavoituksen osalta nuoret nostivat esiin kaavoitusratkaisujen olevan tärkeitä syrjäytymistä ehkäisevä ja integraatioon vaikuttava tekijä. Helsinki on kasvava suurkaupunki, jonka väestömäärä nousee ja asuntopula kiihtyy ja uusille kaavoitusratkaisuille on tilaa. Helsingissä on jo nyt havaittavissa asuinalueiden eriytymistä, joka on useiden eurooppalaisten suurkaupunkien ongelma. Segregaatio on vahvasti kytköksissä syrjäytymiseen ja segregaatiokehitys vaikuttaa erityisesti lasten ja nuorten tulevaisuuteen, jos asuinalueet eriytyvät.

Nuoret toivovat, että Helsingissä ei jouduta tällaiseen tilanteeseen vaan, että Helsingin päättäjät pyrkivät ehkäisemään vahvasti segregaatiokehitystä.

Nuoret nostivat esille, että Helsingin yleiskaavan vuorovaikutusraportti IV:stä 14.6.2016 käy ilmi, ettei yhtäkään maahanmuuttajien eturyhmää ole kuultu.


Puheeni Roihuvuoren kirkolla: Auttaminen on ihmislajille ominaista

Arvoisat kuulijat,

Minua pyydettiin puhumaan yhteiseen tilaisuuteemme auttamisen teemasta.

Aivotutkimuksessa on huomattu, että empatia ja toisten auttaminen on ihmiselle luonnollista. Aivoissa on runsaasti mekanismeja, jotka tukevat toisten auttamista. Ihmislaji on kehittynyt auttamaan muita. Ihmiskunta ei selviäisi ilman sitä.

Kun puhutaan auttamisesta, herää usein monia kysymyksiä? Miten meidän pitäisi auttaa muita? Ketä on sopivaa auttaa? Jos autamme tätä ryhmää, onko se pois joltain muulta ryhmältä? Jos me pystymme sisäistämään ajatuksen, ettei ole olemassa muita eikä heitä vaan pelkästään meitä, niin yksi kynnys on silloin ylitetty. Avun antamisessa ei pidä asettaa ihmisiä vastakkain, vaan jokainen ihminen on oikeutettu tukeen ja apuun. Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi ja kohdatuksi arvokkaana.

Viime aikoina meitä ovat koskettaneet isot kysymykset. Monia meistä huolestuttaa maamme tilanne ja erityisesti se, mitä Euroopassa ja sen lähiympäristössä tapahtuu. Tilanne Suomessa on muutaman viime vuoden aikana heikentynyt monien eri ihmisryhmien osalta.

Helsingin Myllypurossa jonotetaan ruokaa yli kilometrin pituisessa leipäjonossa. Lapsiperheköyhyys koskettaa Suomessa yli 100 000 lasta. Monet lapset ja nuoret sekä ikäihmiset kärsivät yksinäisyydestä. Maahamme on saapunut lyhyessä ajassa myös paljon turvapaikanhakijoita, jotka ovat joutuneet jättämään oman kotimaansa sekä mahdollisesti perheensä ja sukulaisena. Satavuotias maamme on muuttunut eikä pelkästään parempaan suuntaan.

Olemme omassa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossamme tottuneet ajatukseen, että apu tulee julkiselta sektorilta. Ajatuksemme on ollut, että yhteiskunta tunnetaan siitä, kuinka hyvin se huolehtii heikoimmistaan, hyvinvointivaltion turvaverkko on rakennettu takaamaan jokaiselle toimeentulo, estämään ihmisten putoaminen köyhyyteen. Kysymys on yhteisen vastuun kantamisesta heikommassa asemassa olevista, heistä, jotka tarvitsevat tukea. Kaiken politiikan tavoitteena pitäisi olla oikeudenmukaisesti jakautunut ihmisten hyvinvointi.

Nyt kuitenkin tuntuu, että yhteiskunnan tukipilarit eivät enää kannattele meitä kaikkia. Yleinen ilmapiiri on muuttunut suvaitsemattomaksi ja ajattelua ohjaa monesti idea ihmisen omasta vastuusta huolehtia itsestään.

Onneksi kaikki eivät käännä katsettaan muualle, vaikka maailman tilanne voi yleisemmin tarkasteltuna tuntua monesti kylmältä ja tämä aika itsekkäältä, mutta ruohonjuuritasolla autetaan pyyteettömästi ventovieraitakin. Solidaarisuus näkyy hyvin laajasti Helsingissä. Sosialidemokratiassa solidaarisuus on yksi tärkeimmistä arvoista, se tarkoittaa ennen muuta yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta. Solidaarisuuteen liittyy vastuu kanssaihmisistä, meidän on toimittava siten, että kaikilla on mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään.

Myös vastakkainasettelu on kasvanut Suomessa, sitä myös pyritään lisäämään asettamalla eri ihmisryhmiä vastakkain, luomalla eripuraa ja suvaitsemattomuutta omien tarkoitusperien saavuttamiseksi.

Vastakkainasettelu on lähes käsin kosketeltavaa. Jos jossain on mielenosoitus, vieressä pauhaa pian vastamielenosoitus.

Keskustelun kulttuuri, sanan vastuu on kateissa. Etenkin internetin keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa satuttavat sanat viuhuvat. Siellä levitetään väärää tietoa, liioitellaan, väheksytään, valehdellaan, jopa uhkaillaan. Valitaan totuus, joka kulloinkin parhaiten sopii omaan arvomaailmaan.

Tässä ajassa on huolestuttavaa se, jos omissa asenteissamme tai teoissamme asetamme erilaiset apua tarvitsevat ryhmät vastakkain. Näin ei tule olla, hyvinvointiyhteiskunta ei aseta ihmisryhmiä vastakkain, vaan jokainen on arvokas ja jokainen tulee huomioida.

Samaan aikaan on osassa ihmisiä syntynyt vahva halua auttaa. Ruoka-avun leipäjonoon tarjoutuu ihmisiä auttamaan, diakoniatyöhön tapaamaan yksinäisiä vanhuksia ilmoittautuu vapaaehtoisia, järjestöt ja tavalliset ihmiset ovat organisoineet vaatekeräyksiä turvapaikanhakijoille ja oman alueen muille tarvitsijoille, paikalliset äidit ovat keränneet joululahjoja varattomille perheille. Seurakunta jakaa ruokaa vähävaraisille. Lyhyessä ajassa viime syksynä järjestettiin hätämajoitusta melkein kaikissa Helsingin seurakunnissa, jonne pääsivät lämpimään nukkumaan niin asunnottomat helsinkiläiset kuin turvapaikanhakijat.

Kun turvapaikanhakijoita saapui Suomeen syksyllä 2015, oli ilo nähdä, millä suurella sydämellä ihmiset  — myös kirkkoon kuulumattomat  — tulivat mukaan kirkon organisoimaan toimintaan, tarjoamaan apuaan.

Tutkitusti kansalaisaktiivisuus ja vapaaehtoisuus ovat tällä hetkellä kasvussa. Ihmiset sitoutuvat auttamaan nykyisin helpommin omien verkostojen kautta asioissa, joita he kokevat tärkeiksi ja joihin he haluavat vaikuttaa. Lyhytaikainen eli episodimainen vapaaehtoisuus on nousussa Suomessa, mutta myös muualla maailmassa.

Vapaaehtoiset kertovat ihmisten auttamisen tuovan tyydytystä ja rikkautta sekä sisältöä elämään.

Turvapaikanhakijatilanne luo poliittisia ongelmia ja taloudellisia haasteita, mutta kirvoittaa myös keskustelua. Keitä tulijat oikein ovat, kysytään. Saako ja pitääkö heitäkin auttaa? Viime aikoina päättäjät ovat todenneet kielteisen päätöksen saaneiden piilottelemisen ja auttamisen rapauttavan oikeusvaltiota. Oikeusvaltio perustuu kuitenkin läpinäkyvyydelle, perustelluille päätöksille, vähäisille systeemivirheille ja kansalaisten luottamuksen ja legitimiteetin kokemuksille. Ei ihmisten auttaminen rapauta oikeusvaltiota, vaan se lisää ihmisten uskoa hyvyyteen ja ymmärrystä erilaisuuteen. Erilaisten näkökulmien omaksuminen ja ymmärtäminen on tärkeää, koska se lisää ymmärrystä siitä, mitä yksilön elämässä tapahtuu ja miksi.

Lähimmäisen auttamisesta rankaiseminen ei ole kristillisten arvojen mukaista. Ihmisoikeuksia kunnioittavaan ihmisyyteen kuuluu heikommista huolehtiminen ja heidän auttamisensa. Tätä myös kirkko on tehnyt aina ja tulee tekemään vastakin. Kirkon tehtävä on auttaa ensisijaisesti niitä, jotka ovat kaikkein suurimmassa hädässä. Identiteetiltään vahva ja perustehtävästään tietoinen ja siihen keskittyvä kirkko voi parhaiten rakentaa tulevaisuuden Suomea ja olla aktiivinen toimija yhteiskunnassamme.

Vietämme paitsi Suomen 100-vuotisjuhlaa myös reformaation 500-vuotis merkkivuotta. Reformaation yksi tärkeä ajatus on se, että ihminen voi palvella Jumalaa vaan palvelemalla toista ihmistä. Ihminen ei siis voi uskonpuhdistajien mielestä antaa Jumalalle mitään takaisin, vaan ihmisen tehtävänä ja osana on ottaa Jumalan vapahdusta, rakkautta ja lahjoja vastaan. Mutta jos ihminen haluaa antaa jotain takaisin, se tapahtuu rakastamalla lähimmäistä. Lähimmäisenrakkaus on kristillisten arvojen ydin.

Meistä jokainen voi panna hyvän kiertämään, me kaikki voimme tehdä maailmasta paremman paikan toisillemme. Auttaminen lähtee hyvin pienistä teoista, koko maailmaa ei tarvitse pelastaa. Hyvät teot, sanat ja ajatukset synnyttävät lisää hyvyyttä. Aivan kuten pahuus kasvattaa pahuutta. Kristityn kutsumus maailmassa on palvella, kantaa vastuuta, toimia yhteisen hyvän puolesta, auttaa heikompiaan, luoda toivoa. Kun ihminen kohtaa Jeesuksessa rakkauden ja armon, saa syntinsä anteeksi, hän vapautuu palvelemaan. Hyvät teot eivät tee ihmisestä kristittyä, mutta kristitty ihminen haluaa tehdä hyviä tekoja lähimmäisensä hyväksi.

Lopulta me aikuiset näytämme lapsille ja nuorille elämisen mallin myös sen, kuinka me huolehdimme heikoimmista, autamme tarvitsevaa, kohtaamme muut erilaiset ihmiset. Me näytämme, millä tavoin keskustelemme, millaista tulevaisuutta rakennamme. Meidän aikuisten pitää miettiä, haluammeko me olla näille tulevaisuuden aikuisille hyvä vai huono esimerkki?

 


Päätöksenteossa pitää hyödyntää tutkimustietoa!

Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon pitää perustua tutkittuun tietoon. Yhteiskunnan kehityksen jatkuvuutta tuetaan varmistamalla, että saadut kokemukset ja vaikuttavuustieto ohjaavat päätöksentekoa pitkäjänteisesti.

Tutkimustietoa ei kuitenkaan hyödynnetä aina silloinkaan, kun sitä olisi saatavilla. Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen vaatii päättäjiä ja tutkijoita yhteisten pöytien ääreen.

Demareiden valtuustoryhmään kokouksessa 11.10.2017 Venla Bernelius alusti loistavasti aiheesta ”Eriytyvät kaupunkikoulut, Helsingin peruskoulujen oppilaspohjan erot, perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä.”

On tutkittu tieto, että Helsingissä on kolme alueellisen eriytymisen trendiä.

  1. Syvemmät kuilut: Väestöryhmien ja alueellisten erojen kasvu.
  2. Kertautuvat kartat: Huono-osaisuuden eri ulottuvuuksien kasautuminen samoille oppilaaksiottoalueille.
  3. Leviävät läiskät: Hyvä- ja huono-osaisuuden alueelliset keskittymät kasvavat maantieteellisesti kortteleista suuralueisiin.

Koulut ovat alueellisia toimijoita, jotka keräävät oppilaat ensisijaisesti lähialueen väestöstä ja tästä syystä on tärkeää tunnistaa alueen erityispiirteet, jotta osaamme tehdä perusteltuja päätöksiä.

Alue-erot heijastuvat koulujen tuloksiin ja tulosten erojen kasvuun ennustettavalla tavalla. Tämä on tutkitusti todettu, joten toimenpiteiden on mahdollista pohjautua tutkittuun tietoon. Näin vaikuttavuus saavutetaan paremmin ja laajemmin.

Venla Bernelius nosti esille Mikko Sillimanin Valtion taloudelliselle tutkimuskeskukselle (VATT) tekemän tuoreen tutkimuksen, joka  todistaa ja tukee sitä, että Helsingin oma syrjäytymistä ehkäisevä rahoitus on ollut vaikuttavaa. Tutkimuksen mukaan rahoitustapa on tehokas ja edullinenkin tapa torjua lasten ja nuorten syrjäytymistä tietyillä alueilla.

Näillä saamillamme tutkimukseen perustuvilla tiedoilla meillä on mahdollisuus tehdä päätöksiä, joilla voimme vaikuttaa vahvasti Helsingin alueiden eriarvoistumiskehitykseen.


Sisäilmakapina!

On äärimmäisen hienoa, että Sisäilmakapina oli jälleen järjestetty ja oli kunnia saada olla puhumassa tärkeän asian puolesta.

Arvoisat Vihaiset äidit ja kuulijat,

Yhtenä suurena epäkohtana sisäilmaongelmien hoidossa on avoimuuden puute viranomaisten ja kuntalaisten välillä, johon me useat vanhemmat olemme törmänneet yrittäessämme selvittää asioita.

Sisäilmaongelmia koskeva viestintäsuunnitelma löytyy vain 40 prosentilta kunnista, jotka vastasivat THL:n, Kuntaliiton ja STM:n yhteiseen kyselytutkimukseen. Tämä on tullut monelle vanhemmalle selväksi, kun omassa koulussa on ilmennyt sisäilmaongelmia. Tällöin esimerkiksi sisäilmaa koskevia tutkimuspapereita tai sisäilmatyöryhmien pöytäkirjoja ei luovuteta kuntalaisille niin kuin asiakirjajulkisuuslaki velvoittaa. Kuten Tuomas Kurttila totesi omassa puheenvuorossaan, meillä on tarvittava lainsäädäntö, sitä pitää vain noudattaa.

Ikävä kyllä avoimuus tosiaan puuttuu usein täysin sisäilma-asioissa. Kuntien viestintää ulospäin ja vuorovaikutusta auttaa, jos meidän vanhempien ääni pääsee kuulumaan asiallisesti ja rakentavasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun sisäilma-asioita ratkaistaan.

Olen itse aktiivivanhempi kuten tilaisuuden järjestäneet ja täällä puhuvat vanhemmat. Olemme vanhempia, mutta olemme myös monella eri alalla toimivia, vahvoja ja osaavia ammattilaisia.  Asia, joka usein valitettavasti unohdetaan täysin.

Vahvempi yhteistyö meidän vanhempien kanssa on  mahdollisuus, voimme tuoda virkamiesten avuksi laajaa osaamista ja ammattitaitoa. Yhdessä virkamiesten kanssa voisimme muodostaa laajan ja osaavan rintaman, joka yhteisvoimin voi löytää ratkaisuja esimerkiksi sisäilma-asioihin.

Vanhempien osallisuuden lisääminen on tärkeää, jotta lasten etu tulee huomioitua viipymättä kun sisäilma-asioita ratkaistaan.

Edellä olevissa puheenvuoroissa on tuotu hyvin esille, että lapsella on oikeus opetukseen ja terveelliseen oppimisympäristöön.

Pahimmillaan sisäilmaongelmat vaarantavat lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen. Siksi julkisen vallan on puututtava tilanteeseen ja varattava riittävästi voimavaroja, jotta nämä oikeudet toteutuvat.

Lastemme lapsuus on nyt, he eivät voi odottaa ja siksi ratkaisujen on löydyttävä viipymättä.


Helsinki satsaa kasvatukseen ja koulutukseen

Helsingin kaupunkistrategia ”Maailman toimivin kaupunki” oli syyskuussa valtuustossa käsiteltävänä.

Strategiassa on linjattu erittäin selvästi, että Helsinki satsaa tulevina vuosina entistä enemmän kasvatukseen ja koulutukseen.

Keskeisiä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteita ovat maksuton varhaiskasvatus sekä myönteisen erityiskohtelun rahan lisääminen. Näillä linjauksilla saadaan vähennettyä lasten eriarvoisuutta ja turvattua hyvä lapsuus helsinkiläisille lapsille.

Varhaiskasvatuksen puolelta tärkeitä linjauksia ovat strategiassa myös ne, ettei Helsinki edelleenkään rajaa subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen tai puutu aikuisten ja lasten väliseen suhdelukuun. Toisin sanoen, päiväkotien ryhmäkoko ei kasva tulevan strategiankauden aikana.  Tämä on selvästi lasten edun mukainen linjaus ja tukee lasten oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Tärkeänä startegisena tavoitteena on taata Helsingissä lapsille ja nuorille turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt ja tämän asian hoitaminen pitää aloittaa heti.

Strategian yksi lasten yhdenvertaisuutta lisäävä asia on harrastuksen mahdollistaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Ensiarvoisen tärkeää on myös se, että Helsinki pystyy tarjoamaan jatkossakin jokaiselle nuorelle peruskoulun jälkeen jonkin opiskelupaikan. Tämä estää nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumista.

Tutkitustikin koulutusinvestoinnit ovat yksi tärkeimmistä keinoista torjua kaupunginosien jakautumista hyviin ja huonoihin alueisiin. Helsingissä pitää määrätietoisesti taistella kasvatuksen ja koulutuksen avulla segregaatiota ja syrjäytymistä vastaan.

On kuitenkin muistettava, että hienot strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa vain niin, että koulutuksesta ei säästetä tällä valtuustokaudella. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa koskevat strategian kirjaukset merkitsevät enemminkin lisäresurssien tarvetta.


Esittelypuheeni SDP Helsingin piirikokouksessa 8.5.2017

Arvoisat piirikokousedustajat

Olen opettanut lapsilleni, että joukkuepelissä kannustetaan ja tuetaan omia. Vastustajaa ei haukuta eikä tuomareita arvostella. Sellaista joukkuehenkeä haluan olla luomassa myös demareissa. Haluan, että tämä joukkue pelaa samaan maaliin. Siksi olen täällä tänään ehdolla apulaispormestariksi.

Olen 43-vuotias varatuomari, yhdistysaktiivi ja kolmen ihanan lapsen ja nuoren äiti. Olen mukana asuinalueeni Herttoniemen asukastoiminnassa, Helsingin vanhemmat ry:n johtokunnassa ja Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja. Teen töitä lapsioikeusjuristina Vantaan kaupungin lastensuojelussa ja olen mukana Lapsioikeusjuristit ry:n hallituksessa sekä luottamustehtävässä seurakuntayhtymässä.

Haluan tehdä kotikaupungistamme entistä iloisemman, sellaisen, joka kunnioittaa joka ikistä helsinkiläistä.

Liikunta- ja nuorisolait velvoittavat tarjoamaan kuntalaisille hyvinvointia ja harrastusmahdollisuuksia, huolehtimaan heidän osallisuudestaan, vahvistamaan yhteisöllisyyttä sekä tukemaan nuorten itsenäistymistä ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Nämä ovat erinomaisia tavoitteita ja näistä aion huolehtia.
Hakemani tehtävä on vastuullinen, mutta uskon kokemukseni antavan hyvät eväät sen hoitamiseen.

Työssäni Vantaan lastensuojelussa olen nähnyt, miten suuri merkitys nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluilla voi olla. Nuorelle ja lapselle ne voivat olla se yksi ainoa asia, joka kantaa, kun elämä on muuten raskasta ja vaikeaa. Haluan pitää huolta siitä, että ihan kaikilla helsinkiläisillä on mahdollisuus harrastaa. Kaikkialla Helsingissä pitää olla yhtäläinen mahdollisuus mukavaan liikuntaan ja luovaan toimintaan. Perhetausta, varallisuus tai asuinpaikka eivät saa olla esteenä.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Korkean työttömyyden alueet on nostettava etusijalle. Kouluja ja muita julkisia tiloja voidaan avata seuroille ja yhdistyksille. Nuorisotoimen ja kolmannen sektorin yhteistyötä täytyy vaalia. Koulupäivien yhteyteen pitää lisätä nuorten ja lasten toivomaa harrastustoimintaa ja kaikki osallistumisen esteet poistaa.

Olen iloinen siitä, miten viime valtuustokaudella demarien johdolla on edistetty helsinkiläisten vanhempien osallisuutta opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa. Esimerkiksi Helsingin vanhemmat ry HELVARY on puolustanut lähikouluja ja alueiden yhdenvertaisia oikeuksia. Minulla on ollut ilo olla mukana niin koko kaupungin vanhempien rintamassa kuin sitä tukemaan lähteneessä puolueessa. Töitä on tehty ja tulokset näkyvät.

Kunnassa pitkään työskennelleenä tiedän myös, että työntekijöiden jaksaminen ja oikea resursointi ovat olennaisia kysymyksiä. Poliittisilla päätöksillä on ratkaiseva merkitys, mutta tärkeää on myös osaava johtaminen.

Kiitos.


Kiitos!

Kiitos kaikille avusta, tuesta ja luottamuksesta vaalikampanjani aikana. Ja ennen kaikkea kiitos kaikille minua äänestäneille kaupunkilaisille. Ensikertalaiselle äänimäärä oli loistava. Tuntuu hienolta, että saimme yhdessä aikaan näin hyvän vaalituloksen. Se riitti ensimmäisen varavaltuutetun paikkaan.
On hienoa olla mukana rakentamassa oikeudenmukaisempaa, yhdenvertaisempaa ja lapsiystävällisempää Helsinkiä kaikille meille!

Johanna


Oma koti, bussipysäkki ja metsäpolku

Oma koti, jossa on riittävästi neliöitä, ja ikkunasta näkyy muutakin kuin vastakkaisen talon seinä. Bussi-, metro- tai raitiovaunupysäkki on kävelyetäisyydellä. Myös ruokakauppa, koulu, päiväkoti, kirjasto ja terveysasema ovat kohtuullisen matkan päässä. Ja kaikki tämä olisi mahdollista myös sairaanhoitajille, kaupan myyjille, huoltomiehille… Siinä minun unelmani helsinkiläisestä asumisesta.

Helsingin Sanomien viimevuotisten laskelmien mukaan keskituloisen kerrostalossa 60 neliön omistusasunnossa asuvan helsinkiläissinkun tuloista 60 prosenttia menee asumiseen, tamperelainen selviää 40 prosentilla. Omistamassaan 90 neliön kerrostalokodissa asuvan kahden vanhemman keskituloisen lapsiperheen asumismenot ovat Helsingissä hieman yli 40 prosenttia ja Tampereella hieman alle 30 prosenttia. Minusta erot ovat huikeita.

Vuokralla asuvista suomalaisista 60 prosenttia saa asumistukea. Helsingissä tuen saajien osuus on vielä tätäkin suurempi.

Näistä luvuista ei voi vetää kuin yhden johtopäätöksen: asuminen on Helsingissä liian kallista.

Tavallisesti poliitikot tarjoavat ratkaisuksi asumisen kalleuteen asuntorakentamisen määrän lisäämistä. Lisärakentaminen varmasti on yksi hyvä keino laskea asumisen hintaa. Muitakin keinoja on: Kaupunki voi tutkailla tonttimaan hintaa ja vuokratasoa. Rakentamisen normien ja rajoitusten höllentämistä pitäisi puntaroida. Tarvitseeko jokainen asunto autopaikan?

Uudet asunnot pitää aina rakentaa jonnekin. Usein vastakkain asetetaan vanhojen asuinalueiden täydennysrakentaminen ja viheralueille rakentaminen.

Minusta tällainen vastakkainasettelu on vaihtoehdottomuuden politiikkaa. Toisenlaisiakin valintoja voi tehdä.

Voisiko entistä enemmän hyödyntää jo olemassa olevaa rakennuskantaa? Voisiko tyhjillään oleviin toimistotaloihin remontoida koteja. Entä voisiko 60- ja 70-lukujen lähiöiden taloyhtiöitä kannustaa rakentamaan vanhan päälle lisäkerroksia? Näinhän on tehty muun muassa Myllypurossa.

Entä voisiko rakentamista ohjata vanhoille vajaakäytöllä oleville teollisuusalueille? Esimerkiksi Herttoniemen teollisuusalueella on paljon autokauppoja. Nelipyöräisten hankkiminen ei ole päivittäistä puuhaa, joten autokaupat voisivat sijaita hieman kauempana Helsingin keskustasta. Teollisuusalueille rakentamista pohtiessa voisi myös miettiä, mahtuisivatko työpaikat ja asunnot samalle alueelle. Ulkomailla on onnistuneita esimerkkejä siitä, miten pienet teollisuuslaitokset ja asunnot nököttävät saman kadun varrella vierekkäin.

Uutta rakentaessa pitää myös muistaa ne palvelut. Liian paljon on nähty esimerkkejä asuinalueista, jotka ovat saaneet päiväkodit ja koulut vasta vuosien päästä.

En vastusta kategorisesti täydennysrakentamista, mutta en lämpene rakentamiselle, joka tuhoaa asuinalueiden omaleimaisuuden. Esimerkiksi Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisehdotukset ovat olleet väliin pöyristyttäviä. Mahdollisen uuden pitää kunnioittaa jo olemassa olevaa. Eheitä mietittyjä kokonaisuuksia ei pidä mennä rikkomaan.

Tahdon myös säilyttää niitä kaupungin vihreitä plänttejä, lähiluontoa. Aikuisille lähiluonto on virkistäytymisen paikka ja lapsille mielikuvitusta kutkuttava leikkipaikka, joka kerta erilainen ihmeiden maa.


Ennakkoäänestys alkaa huomenna 29.3.

421 Johanna Laisaari (sd)

Minua voit äänestää numerolla 421. Olen ehdolla Helsingin valtuustoon pitääkseni pienten puolta.

 

 

 

Keskeisimpiä tavoitteitani Helsingissä ovat:

  • Varhaiskasvatus kuntoon. Päivähoidon ryhmäkoille pitää asettaa katto. Subjektiivinen päivähoito-oikeus täytyy säilyttää Helsingissä vastaisuudessakin.
  • Hyvä koulu kaikille. Kaupungin pitää taata, että lapsille ja nuorille riittää hyviä kouluja ihan kaikkialla Helsingissä.
  • Koulujen sisäilmaongelmat korjattava. Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.
  • Harrastus kaikille halukkaille. Jokaiselle lapselle on turvattava mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Kaupungin pitää tukea taidekasvatusta ja urheiluseurojen junioritoimintaa.
  • Riittävästi kohtuuhintaisia koteja. Myös pienipalkkaisella pitää olla varaa asua Helsingissä.